Monitoring Wizyjny

MONITORING WIZYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż zapisy z monitoringu wizyjnego mogą zawierać dane osobowe.

·  Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Agencja Ochrony Osób i Mienia JAG Spółka z o. o., 85-030 Bydgoszcz ul. Krzysztofa Gotowskiego 6, reprezentowany przez właściciela.

·  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo skontaktować ze Specjalistą ds. kadr, tel.: 52 582 67 02 lub e-mail: biuro@jagochrona.pl, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji

·  Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie mienia, porządku
i bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie spółki oraz ochronę przeciwpożarową infrastruktury Agencji Ochrony Osób i Mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowy oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

·  Infrastruktura Agencji Ochrony Osób i Mienia JAG Sp. z o. o., która jest objęta monitoringiem wizyjnym to:

·  Budynek – wejście główne oraz teren przyległy do spółki, w tym ogólnodostępny parking zlokalizowany bezpośrednio przy nim, jak również wewnątrz budynku w ciągu komunikacyjnym – monitoring ten funkcjonuje całodobowo.

·  Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

·  System monitoringu wizyjnego w JAG Sp. z o. o. składa się z:

– kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku w rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób,

– urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,

– monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

·  Zapisy z monitoringu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

·  Zapis z systemu monitoringu przechowuje się przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania i może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek. Nie udostępnia się nagrań osobom fizycznym, ponieważ mogłoby to naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.

·  Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych

·  Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem informacji umiejscowionej na tablicy ogłoszeń JAG Sp. z o.o. i strony internetowej.

Call Now Button