RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA JAG Sp. z o.o.

Agencja Ochrony Osób i Mienia JAG Sp. z o. o. dokłada wszelkich starań, aby ochrona danych osobowych odbywała się na najwyższym poziomie, z uwzględnieniem prywatności osób,
z którymi współpracujemy na podstawie zawartych umów, potrzeby klientów, potencjalnych kontrahentów i kandydatów do pracy.

JAG sp. z o. o., będąc administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych przyjął środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych.

Transparentność ochrony Państwa danych osobowych oraz ochrona dóbr osobistych przyczyniły się do przyjęcia dokumentu, jakim jest Polityka prywatności.

UŻYWANE POJĘCIA W POLITYCE PRYWATNOŚCI

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Administrator – decyduje, jak i w jakim celu przekazane dane osobowe są przetwarzane. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Ochrony Osób i Mienia JAG Sp.
z o. o., 85-350 Bydgoszcz, ul. Krzysztofa Gotowskiego 6. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przekazanych JAG Sp. z o. o. danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem strony internetowej biuro@jagochrona.pl.

Dane osobowe –  wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane
o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taki jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Procesor – podmiot, któremu dane osobowe lub ich część mogą być przekazane, w związku
z wykonywaniem czynności lub usług na zlecenie administratora. Podmioty te przetwarzają dane w zakresie wskazanym przez JAG Sp. z o. o. (obsługa prawna, itp.). Procesor zobowiązany jest dochować należytej gwarancji przy przetwarzaniu i archiwizacji Państwa danych.

O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku?

Są to dane które przekazują nam nasi klienci, kontrahenci oraz pracownicy w związku
z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami lub zatrudnieniem. Dane te są przez nas przetwarzane.

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

W związku z prowadzoną przez JAG Sp. z o. o. działalnością przetwarzamy dane osobowe różnych osób w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Państwu jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnoszące się do celu przetwarzania.

 1. KLIENCI I POTENCJALNI KLIENCI
 1. Cel przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu złożenia lub zaakceptowania oferty, bądź zawarcia lub wykonania wiążącej nas umowy.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w tym celu przez okres negocjacji, trwania zawartej umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz okres przedawnienia właściwy dla rodzaju zawartej umowy.

Podstawa prawna

Niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 • Cel przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej, w postaci faktur VAT lub innej wymaganej przepisami. Obowiązek ten nakłada na nas ustawa o rachunkowości.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat, od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokumentacja taka została utworzona.

Podstawa prawna

Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt. 8 ustawy o rachunkowości
w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 • Cel przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu oceny wiarygodności płatniczej
w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, o ile zajdzie taka potrzeba.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w tym celu przez okres negocjacji oraz trwania łączącej nas umowy.

Podstawa prawna

Nasz prawnie uzasadniony interes w postaci weryfikacji i oceny wiarygodności naszych kontrahentów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

KATEGORIE ODBIORCÓW PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

 • Profesjonalni doradcy prawni oraz podmioty zajmujące się windykacją należności.

Korzystamy z usług podmiotów, które świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi audytorskie, związane z pomocą prawną oraz dochodzeniem należności wynikających ze stosunków prawnych łączących nas z naszymi kontrahentami.

 • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

 • Podmioty współpracujące.

Możemy przekazywać część danych osobowych potencjalnych klientów lub klientów podmiotom współpracującym z nami, w celu zapewnienia sprawnej koordynacji
i realizacji złożonego zamówienia, należytej jakości obsługi oraz profesjonalnego wsparcia naszych klientów, każdorazowo na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.

 1. USŁUGODAWCY ORAZ POTENCJALNI USŁUGODAWCY
 2. Cel przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu prowadzenia negocjacji odnośnie współpracy oraz wykonania wiążącej nas umowy.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w tym celu przez okres negocjacji, realizacji umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla rodzaju zawartej umowy.

Podstawa prawna

Niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 • Cel przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej, w postaci faktur VAT lub innej wymaganej przepisami. Obowiązek ten nakłada na nas ustawa o rachunkowości.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokumentacja taka została utworzona.

Podstawa prawna

Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt. 8 ustawy o rachunkowości
w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 • Cel przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu oceny wiarygodności płatniczej
w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, o ile zajdzie taka potrzeba.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w tym celu przez okres negocjacji oraz trwania łączącej nas umowy.

Podstawa prawna

Nasz prawnie uzasadniony interes w postaci weryfikacji i oceny wiarygodności naszych kontrahentów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

KATEGORIE ODBIORCÓW PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

 • Profesjonalni doradcy prawni oraz podmioty zajmujące się windykacją należności.

Korzystamy z usług podmiotów, które świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi audytorskie, związane z pomocą prawną oraz dochodzeniem należności wynikających ze stosunków prawnych łączących nas z naszymi kontrahentami.

 • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

 • Podmioty świadczące obsługę rachunkową.

Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową
i rozliczeniową.

 1. PRZEDSTAWICIELE KLIENTÓW ORAZ POTENCJALNYCH KLIENTÓW

Kategorie danych osobowych.

Przetwarzamy jedynie takie dane Państwa dane osobowe jak: imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe miejsca zatrudnienia, telefon służbowy oraz e-mail służbowy.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Państwa dane osobowe zostały nam udostępnione przez podmiot, z którym prowadzimy negocjacje, jako potencjalnym klientem, lub zawarliśmy umowę, jako naszym klientem,
a którego jesteście Państwo pracownikiem lub przedstawicielem. Dane dotyczące tego podmiotu przekazujemy Państwu przy pierwszym kontakcie z naszej strony.

 1. Cel przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu prowadzenia negocjacji, zawarcia umowy oraz wykonania przez nas zobowiązań wynikających ze stosunku prawnego
z podmiotem, którego jesteście Państwo pracownikiem lub przedstawicielem.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w tym celu przez okres negocjacji, realizacji zawartej umowy, jej rozliczenia i upływu okresu przedawnienia dotyczącego umowy
z podmiotem, którego jesteście Państwo pracownikiem lub przedstawicielem, bądź do momentu wniesienia sprzeciwu i uznania przez nas jego zasadności.

Podstawa prawna

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na dążeniu do zawarcia stosunku prawnego oraz realizacji łączących nas umów i stosunków prawnych z podmiotem, którego jesteście Państwo pracownikiem lub przedstawicielem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

KATEGORIE ODBIORCÓW PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

 • Profesjonalni doradcy prawni oraz podmioty zajmujące się windykacją należności.

Korzystamy z usług podmiotów, które świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi związane z pomocą prawną.

 • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

 • Podmioty współpracujące.

Możemy przekazywać część danych osobowych przedstawicieli potencjalnych klientów lub klientów podmiotom współpracującym z nami, w celu zapewnienia sprawnej koordynacji i realizacji złożonego zamówienia, należytej jakości obsługi oraz profesjonalnego wsparcia naszych klientów, każdorazowo na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.

 1. PRZEDSTAWICIELE USŁUGODAWCÓW ORAZ POTENCJALNYCH USŁUGODAWCÓW.

Kategorie danych osobowych.

Przetwarzamy jedynie takie dane Państwa dane osobowe jak: imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe miejsca zatrudnienia, telefon służbowy oraz e-mail służbowy.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Państwa dane osobowe zostały nam udostępnione przez podmiot, z którym prowadzimy negocjacje lub zawarliśmy umowę, jako naszym usługodawcą, lub zawarliśmy umowę, a którego jesteście Państwo pracownikiem lub przedstawicielem. Dane dotyczące tego podmiotu, przekazujemy Państwu przy pierwszym kontakcie z naszej strony.

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu prowadzenia negocjacji, zawarcia umowy oraz wykonania przez nas zobowiązań wynikających ze stosunku prawnego
z podmiotem, którego jesteście Państwo pracownikiem lub przedstawicielem.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w tym celu przez okres negocjacji, realizacji zawartej umowy, jej rozliczenia i upływu okresu przedawnienia dotyczącego umowy
z podmiotem, którego jesteście Państwo pracownikiem lub przedstawicielem, bądź do momentu wniesienia przez Państwo sprzeciwu i uznania przez nas jego zasadności.

Podstawa prawna

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na dążeniu do zawarcia stosunku prawnego oraz realizacji łączących nas umów i stosunków prawnych z podmiotem, którego jesteście Państwo pracownikiem lub przedstawicielem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

KATEGORIE ODBIORCÓW PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

 • Profesjonalni doradcy prawni

Korzystamy z usług podmiotów, które świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi związane z pomocą prawną.

 • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

 • KANDYDACI DO PRACY
 • Cel przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci: imienia (imion), nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia w celu realizacji procesu rekrutacji..

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia procesu rekrutacji, skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy.

Podstawa prawna

Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 • Cel przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe inne niż wymienione powyżej, wskazane
w przesłanym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia procesu rekrutacji, skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy lub cofnięcia przez ubiegającego się zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu.

Podstawa prawna

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 • Cel przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia prowadzonych przez nas procesów rekrutacji na stanowiska odpowiadające Państwa zainteresowaniom, doświadczeniu oraz wykształceniu lub cofnięcia przez ubiegającego się zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu.

Podstawa prawna

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

KATEGORIE ODBIORCÓW PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

 • CZŁONKOWIE RODZIN PRACOWNIKÓW LUB ZLECENIOBIORCÓW
 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci: imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji) i stopnia pokrewieństwa
z pracownikiem lub zleceniobiorcą.

 • Źródło pochodzenia danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą zostać nam dobrowolnie udostępnione przez naszych pracowników lub zleceniobiorców.

 • Cel przetwarzania.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu organizowania przyjęć i eventów dla naszych pracowników, zleceniobiorców i ich rodzin.

 • Okres przetwarzania.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe tak długo jak jesteście członkiem rodziny naszego pracownika lub zleceniobiorcy i jak długo jest to niezbędne w ww. celu, bądź do momentu wniesienia przez Państwo sprzeciwu i uznania przez nas jego zasadności.

 • Podstawa prawna.

Nasz uzasadniony interes w postaci zapewnienia integracji firmowej, promowania dobrych relacji w zakładzie pracy oraz rozwoju pracowniczego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

KATEGORIE ODBIORCÓW PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podmioty świadczące obsługę imprez masowych.

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się organizacją przyjęć i eventów dla naszych pracowników, zleceniobiorców i ich rodzin.

 • Dostawcy usług IT

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT oraz dostarczają nam narzędzi niezbędnych do oceny kompetencji naszych usługodawców oraz wykonywania naszych zadań jako usługobiorców. Zależy nam na tym, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

 • Profesjonalni doradcy prawni

Korzystamy z usług podmiotów, które świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi związane z pomocą prawną.

 • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

 • PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU
  Z PRZETWARZANIEM PRZEZ AGENCJĘ OCHRONY OSÓB I MIENIA JAG SPÓŁKĘ Z O. O. DANYCH OSOBOWYCH.

Zapewniamy realizację Państwa uprawnień wskazanych poniżej. Możecie Państwo realizować swoje prawa przez zgłoszenie swojego żądania za pomocą wskazanych przez nas danych kontaktowych.

Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO).

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną JAG Sp. z o. o. w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez JAG Sp. z o. o. jest legalne.

Prawo do dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, możecie Państwo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych,
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, oraz o profilowaniu tych danych,
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).

Przysługuje Państwu prawo do żądania natychmiastowej sprostowania Państwa niewłaściwych danych osobowych oraz – uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych, również w drodze oświadczenia uzupełniającego.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO).

Przysługuje Państwu prawo do żądania natychmiastowego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) w szczególności wtedy, gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem narodowym.

Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego (np. obowiązków przechowywania), usunięciu danych przeszkadzają obowiązki archiwizacyjne lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli zgłosicie Państwo takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Państwu korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Państwa wysyłać żadnych komunikatów.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, które udostępniono JAG Sp. z o. o. w powszechnie stosowanej formie, by przekazać je innemu podmiotowi, jeśli np. jeśli wyraziliście Państwo zgodę i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego postępowania.

Prawo sprzeciwu (art. 21 RODO).

Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania swoich danych osobowych do celów bezpośredniego pozyskiwania lub badania rynku i opinii oraz ogólnohandlowego przetwarzania danych, chyba że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania danych, które to dowody przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności. Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).

Skargi można kierować do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 5310300, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl, jeżeli uważacie Państwo, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia.

 • CZY PODANIE PRZEZ PAŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE

Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jest jednak konieczne celem prowadzenia negocjacji, zawarcia umowy, kontaktu w sprawie zawartej umowy, wykonywania wzajemnych zobowiązań, przystąpienia do procesu rekrutacji oraz kontaktu związanego
z realizacją zlecenia naszego klienta.

 1. CZY PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE DO KRAJÓW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO.

W toku naszej działalności nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 • CZY PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ UŻYWANE W CELU PROFILOWANIA LUB INNEGO ZAUTOMATYZOWANEGO PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

 • ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie internetowej, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać do Państwa także odrębne powiadomienia na wskazany adres e-mail lub przekazywać zmiany w inny przyjęty przez nas sposób.

Call Now Button